Kapalı

Saç Ekimi yap?l?? Animasyonu

Job Description:

Organik Saç Ekimi a?amalar? animasyonu a?a??daki s?ralamaya göre yapaca??z\r\n1- Saç köklerinin al?m?\r\n2- Saç köklerinin yerle?tirilece?i kanallar?n aç?lmas?\r\n3- Ya? dokusunun al?nmas? \r\n4- Ya? dokusunun ayr??t?r?lmas?,\r\n5- Kök hücre,büyüme ve iyile?tirme faktörleriyle zenginle?tirilmesi\r\n6- Enjeksiyona haz?r hale getirilmesi\r\n7- Haz?rlanan ya??n deri alt?na enjekte edilmesi\r\n8- Saç köklerinin ekim a?amas?\r\n\r\n\r\nSaç Ekiminde Dünyada Bir ?lk: Organik Saç Ekimi\r\nSaç dökülmesi, saç seyrekli?i ve kellik sorunu art?k çözümsüz de?il. Estetik International laboratuarlar?n?n 2 senelik ara?t?rmas?n?n ürünü Organik Saç Ekimi, dünyada ve ülkemizde ilk defa uygulanan ve saç sorunlar?na kal?c? çözüm getiren yenilikçi bir uygulama\r\nSaçlar kad?n erkek fark etmeksizin herkesin en çok önem verdi?i ve esteti?i tamamlay?c? unsurlar?n ba??nda geliyor. Son dönemlerde özellikle sa?l?ks?z beslenme ve di?er faktörler sebebiyle, ço?u insan saçlar?nda dökülme ve seyrekle?me ve hatta kellik sorunu ya??yor. Organik saç ekimi, Estetik International kliniklerinde yap?lan kök hücre çal??malar? sonras?nda ortaya ç?kan, bu güne kadar yap?lan saç ekimi teknikleri içerisinde en etkili hatta devrim niteli?inde bir özelli?e sahip. \r\nHastan?n kendi ya??yla gelen mucize\r\nOp. Dr. Bülent Cihantimur önderli?inde geli?tirilen Organik Saç Ekimi, Cihantimur Ya? Transferi tekni?iyle al?nan kök hücreden zenginle?tirilmi? s?v?n?n kullan?m?yla uygulan?yor. Konuyla ilgili aç?klama yapan Op. Dr. Bülent Cihantimur \\\"Normal bir saç ekiminde, ekim yap?lacak alan?n verimlili?ini art?rmak için herhangi bir i?lem yap?lmazken, Organik Saç Ekiminde sa?l?kl? k?l köklerini, kök hücreyle verimli hale getirilmi? saçtan yoksun alana transfer ediliyoruz. Hastan?n bedeninden al?nan ya? dokusuyla haz?rlanan kök hücre kokteyli, klasik saç ekimi yöntemlerinde ya?anan pek çok sorunu bertaraf edilerek, %96\\\'lara varan olumlu sonuçlar al?nmas?na vesile oluyor. Kök hücreden zenginle?tirilmi? hastan?n kendi ya??, saçtan yoksun alana enjekte ediliyor. Yapay ve do?al olamayan hiç bir ?ey yok, bu sayede saç ekimi yap?l?rken kullan?lan kimyasallar? da devreden ç?karm?? oluyoruz, sa?l?kl? saç kökleri de kimyasallar kullan?lmad??? için ya?amaya devam ediyor. Organik Saç Ekimi daha verimli ve sa?l?kl? saç ekim i?lemine, daha fazla beslenen sa?l?kl? saçlara ve ekim sonras? saç dökülme oran?nda ciddi derecelerde azalmalara imkan sa?l?yor\\\" dedi. \r\nBeslenen kökler, parlak saçlar ve daha fazlas?...\r\nHastan?n kendi ya??ndan elde edilen bu kokteyl sadece organik saç ekiminde de?il, saçlar? dökülen, saç seyrelmesi ya?ayan ki?ilere de uygulanabiliyor. ??lem sonras? kafa derisi verimli hale gelerek, saç köklerinin beslenmesine, yeni saçlar?n ç?kmas?na ve mevcut saçlar?n da daha parlak, canl? ve gür olmas?na vesile oluyor.\r\n

Examples
https://www.youtube.com/watch?v=PXnyVULmqoQ

Beceriler: 3B Animasyon, 3B Modelleme , 3D Rendering, Animasyon, Maya

Müşteri Hakkında:
( 0 değerlendirme ) Turkey

Proje NO: #7102418

Bu iş için 7 freelancer ortalamada $2351 teklif veriyor

offenderstechno

Hi, Whats up. I am not going to bore you with some repeated scripts that all freelancers use. I am trying to get to a point. If i write some stuffs here. I would like to know about some of your preferences. I h Daha Fazla

$3402 USD in 30 gün içinde
(3 Değerlendirme)
5.6
gokhankiyi

slm istediğiniz görseller hem 3d hemde 2d olarak kızlı bir şekilde hazırlanarak tarafınıza sunulur 3 arkadaş beraber çalışmaktayız ve isteğinize göre 10 yıllık tecrübemizle taleplerinize cevap vermekteyiz

$1666 USD in 30 gün içinde
(0 Değerlendirme)
0.0
SbrKilic

Bir öneri henüz sağlanmadı

$2000 USD in 20 gün içinde
(0 Değerlendirme)
0.0
ahmetdfiliz

Bir öneri henüz sağlanmadı

$3888 USD in 5 gün içinde
(0 Değerlendirme)
0.0
haydaryurdakul

A proposal has not yet been provided

$2500 USD in 30 gün içinde
(0 Değerlendirme)
0.0