Devam Ediyor

480645 web site portal for food delivery

×ñåéÜæïìáé Ýíá script êáôÜëïãï ìáæß ãéá ìÝíá ìáæß ìå Ýíá ó÷åäéáóìü web / ðñüôõðï. Åßíáé ùò åðß ôï ðëåßóôïí ðñüêåéôáé íá åßíáé Ýíá ïäçãüò åóôéáôïñßùí, þóôå ïé âáóéêÝò ðëçñïöïñßåò ðïõ ðñÝðåé íá ðñïóôåèåß ãéá ôï åóôéáôüñéï, üðùò üíïìá, äéåýèõíóç, áñéèìü ôçëåöþíïõ, ôïí éóôï÷þñï, êáé óõíäÝóåéò ìå êïõðüíéá.

ÐñÝðåé íá åßíáé ìéá áðëÞ admin ðåñéï÷Þ ãéá íá åéóÝëèïõí óôá óôïé÷åßá ãéá ôç íÝá êáôá÷þñçóç ìáæß ìå ôçí åðåîåñãáóßá ôïõ

Beceriler: Her şey Kabul, Web Sitesi Tasarımı

Daha fazlasını gör: web design food, food delivery website, portal delivery, script food delivery, food portal script, script portal design, delivery portal, food delivery portal script, food delivery portal, script portal website, script delivery food, web design portal, web design food delivery, portal website script, food web, design food delivery website, website design food delivery, delivery food website, design site portal, Delivery food, food portal website, delivery food design, website food delivery, web design food website, food delivery web design

İşveren Hakkında:
( 0 değerlendirme ) kassandreia,

Proje NO: #2226555